Privacy & Cookies beleid

Door: Lucien

Middels het bezoeken van de pagina’s van deze website verklaart de bezoeker zich akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Watersportvereniging Bolsweerd (verder genoemd: Bolsweerd) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.

Het enige doel van deze website is het verstrekken van algemene informatie over Bolsweerd en over de diensten die Bolsweerd levert. Bolsweerd zal elke mogelijke inspanning leveren teneinde ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens op het moment van publicatie op de website up-to-date en zo nauwkeurig en volledig mogelijk zijn.

Bolsweerd garandeert op geen enkele manier dat de informatie zoals gepubliceerd op de website, of informatie die via de website kan worden bereikt, juist en volledig is. Bolsweerd behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in gepubliceerde teksten, documenten en/of programma’s.

Bolsweerd wijst elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot fouten, onjuistheden of omissies in informatie op de website zelf of informatie die via de website kan worden bereikt. In het algemeen wijst Bolsweerd elke aansprakelijkheid van de hand voor wat betreft enige schade, direct danwel indirect, die zou kunnen voortvloeien uit het bezoeken van de website, het gebruik van informatie gepubliceerd op de website of toegankelijk via de website, softwarefouten of besmetting als gevolg van het bezoeken van de website en/of het downloaden van materiaal op de website.

Bolsweerd is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van andere websites die toegankelijk zijn via deze website. Het bestaan van een hyperlink betekent niet dat Bolsweerd een website goedkeurt of aansprakelijkheid aanvaardt, aangezien Bolsweerd geen invloed heeft op deze websites.

Inschrijving voor de nieuwsbrief impliceert dat de inschrijver deze onderhavige voorwaarden gelezen heeft en hiermee volledig akkoord gaat, met inbegrip van de Privacy Policy.

Bij opening van de website worden geen persoonlijke gegevens gevraagd van de bezoekers. Toch zal Bolsweerd automatisch bepaalde informatie kunnen zien: het soort webbrowser, het besturingssysteem, het webdomein van waaruit de website benaderd wordt en het IP-adres van de computer die gebruikt wordt om de website te bezoeken.

Het verzenden van informatie via de website van de kant van de gebruiker impliceert de verwerking van de informatie die wordt verzonden. Deze verwerking vindt plaats in overeenstemming met de bestaande Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie www.cbpweb.nl).

Privacy beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bolsweerd verwerkt van haar leden, donateurs, passanten, leveranciers, afnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Bolsweerd, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Bolsweerd verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is

WSV Bolsweerd, Kom Lekdijk 70, 4128 BV Lexmond. 

De functionaris gegevensverwerking is bereikbaar via Jachthaven.Bolsweerd@gmail.com

Welke gegevens verwerkt Bolsweerd en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. adresgegevens eventueel postadres
 3. telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
 4. overige persoons gerelateerde kenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld naam en type vaartuig, registratienummer vaartuig, polisnummer verzekering vaartuig, afmetingen vaartuig, ligplaats, aansluiting elektra, en naam/telefoonnummer van degene die we kunnen bellen in geval van nood.

Bolsweerd verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
 2. je naam, adres, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Bolsweerd. Bolsweerd maakt hiervoor onder andere gebruik van een e-mail nieuwsbrief. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 3. je naam, de door jou opgegeven persoon te bellen ingeval van noodsituaties en gegevens vaartuig en ligplaats worden gebruikt om liggeld te kunnen berekenen en om contact met je op te kunnen nemen in geval van bijzondere ontwikkelingen ten aanzien van het vaartuig.
 4. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
 5. je naam, ligplaats- en vaartuiggegevens, telefoonnummer en e-mail adres worden op een afgeschermd deel van onze website beschikbaar gesteld aan de overige leden zodat ze contact met je op kunnen nemen voor verenigingsgerelateerde activiteiten of in geval van bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot je vaartuig. 

Bewaartermijnen.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door Bolsweerd opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende het lidmaatschap en daarna voor onbepaalde tijd. Het bewaren van deze informatie na opzeggen van het lidmaatschap heeft als doel de historie van het ledenverloop van Bolsweerd te bepalen en daarnaast je te kunnen vragen naar je ervaringen met Bolsweerd en je te kunnen informeren over de ontwikkelingen van Bolsweerd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bolsweerd passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het bezettingsgraad ligplaatsen;
 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie;
 • Het uitwisselen van ervaringen met collega jachthavens of watersportverenigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via de ledenadministratie van Bolsweerd, kan je je persoonsgegevens inzien en je kunt een verzoek indienen om  deze te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bolsweerd zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Bolsweerd je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Jachthaven.Bolsweerd@gmail.com

Wijzigingen in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. Accepteren Lees meer

Privacy & Cookies beleid